Styrelsen anstränger sig
I en HSB-certifierad bostadsrättsförening anstränger sig styrelsen för att ge viktig skriftlig information till delägare/medlemmar, vilken redovisar styrelsens planering av ekonomi och förvaltning. För att kunna lämna information har styrelsen låtit göra en avancerad underhållsplan och en kvalificerad ekonomisk framtidsprognos. Dessutom gör styrelsen ett kunskapstest på ämnena bostadsrätt, långsiktigt fastighetsägande och föreningsarbete.

Mer information i en HSB-certifierad bostadsrättsförening
I en HSB-certifierad bostadsrättsförening nöjer sig styrelsen inte med att lämna en årsredovisning som visar vad som hänt ekonomiskt under bokföringsåret. I en certifierad förening lämnar styrelsen även:

 • Skriftlig information om planerat underhåll
  Varje år redovisar styrelsen skriftligt aktuella planer för underhållsåtgärder och nyinvesteringar fem år framåt.

 • Skriftlig information om planerade månadsavgifter
  Varje år redovisar styrelsen skriftligt aktuell ekonomisk prognos för de närmaste fem årens månadsavgifter.

 • Professionell kontroll av styrelsens framtidsplanering
  En oberoende professionell revisor kontrollerar styrelsens framtidsplanering och information. Kontrollen görs vartannat år och delägarna informeras skriftligen genom ett certifieringsutlåtande. 

I årsredovisningen hittar du de prognoser och planer som ingår i HSB-certifieringen


Följande krav ställs på HSB-certifierade bostadsrättsföreningar:

 • Styrelseledamöterna måste genomgå ett kunskapstest för att se om de har grundläggande kunskaper om bostadsrätt.
 • Det måste finnas en professionell och årligt uppdaterad underhållsplan som omfattar 10-20 år framåt i tiden.
 • Styrelsen måste ha en långtidsbudget som omfattar minst fem år framåt i tiden.
 • Styrelsen måste lämna skriftlig information till medlemmarna minst två gånger per år.
 • Informationsskrift till nya medlemmar måste finnas med information som är viktig att känna till för en ny medlem i bostadsrättsföreningen.
 • Utöver årsstämman måste medlemsmöte, där medlemmarna kan ställa frågor till styrelsen och styrelsen kan informera medlemmarna, hållas en gång om året.
 • Verksamhetsplanering för fem år framåt ska finnas med i årsredovisningen varje år. Där kan medlemmarna bland annat se om årsavgifterna (hyrorna) beräknas höjas under den kommande femårsperioden och i så fall med hur många procent. I verksamhetsplanen ska det också redovisas vilka underhållsåtgärder som ska genomföras inom de närmaste fem åren och hur mycket dessa åtgärder beräknas kosta samt hur de ska finansieras.
 • Certifieringsutlåtande ska göras vartannat år av en extern yrkesrevisor, som granskar styrelsens ekonomiska planering och bedömer och styrelsens antagande och analyser är rimliga så att bostadsrättsföreningen har en god framtidsförberedelse.
 • Det är svårt att generalisera och säga att alla HSB-certifierade bostadsrättsföreningar är bättre och tryggare att bo i än övriga HSB-bostadsrättsföreningar. Däremot kan vi säga att styrelsen i en certifierad bostadsrättsförening är skyldig att ta fram de ovan beskrivna handlingarna för framtidsplanering. I övriga bostadsrättsföreningar är det upp till styrelsen att själv bestämma om de till exempel ska ha en professionell underhållsplan, en långtidsbudget eller hur mycket information om framtiden som ska lämnas till medlemmarna i årsredovisningen.